Japan Hombu

Lineage of Daito Ryu Aiki Jujutsu Kodokai and Branch Directors for Japan Headquarters

Japan Hombu

     Takeda Sokaku: Disseminator of Daito-ryu (b. 1860-1943)

    Horikawa Kodo: Eisei Meijin and Daito-ryu Aiki Jujutsu Kodokai Menkyo Kaiden Shihan and founder of the Kodokai branch of Daito ryu. (b. 1894-1980)

    Inoue Yusuke: Menkyo Kaiden Shihan (b. 10, May 1932-24, Feb 2023)

    Tatsuo Shimbo: Menkyo Kaiden Shihan (d. Sept 12, 2023)

Branch Directors

    Matsumoto Masakuni: Shihan and Daito-ryu Aikijujutsu Kodokai  Kai Cho, Hokkaido, Japan

   Toru Takahashi: So Hombu Cho (Headmaster) Hokkaido, Japan

    Hayawo Kiyama: Shihan, North American Headquarters Senior Advisor San Luis Obispo, California

    Daniel Kiyama: Nana Dan-Dairi Kyoju, North American Headquarters Cheif Instructor