Japan Hombu

Lineage of Daito Ryu Aiki Jujutsu Kodokai and Branch Directors for Japan Headquarters

Japan Hombu

     Takeda Sokaku: Disseminator of Daito-ryu (b. 1860-1943)

    Horikawa Kodo: Eisei Meijin and Daito-ryu Aiki Jujutsu Kodokai Menkyo Kaiden Shihan and founder of the Kodokai branch of Daito ryu. (b. 1894-1980)

    Inoue Yusuke: Menkyo Kaiden Shihan and Senior Kodokai Advisor Kitami, Hokkaido, Japan.

    Tatsuo Shimbo: Menkyo Kaiden Shihan and Senior Kodokai Advisor Sapporo, Hokkaido, Japan

    Matsumoto Masakuni: Shihan and Daito-ryu Aikijujutsu Kodokai So Hombu Cho (Headmaster) Hokkaido, Japan

    Hayawo Kiyama: Shihan, North American Headquarters Director and Chief Instructor. San Luis Obispo, California